20200222 Home Manifest Het Roer Moet OM V1 001

 

MANIFEST: VAN HUIDIG ZORGSTEL NAAR LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

(toegevoegd aan burgerinitiatief/petitie: Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg)

 

Tussenstand 22-01-2022: 32.778 handtekeningen (nog ruim 7.000 te gaan) 


 

LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | HET ALTERNATIEF

Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat de huidige reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno nu. De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden (zorgpremie weer verhoogd), is niet voor iedereen bereikbaar, kent te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkeling van de 21ste eeuw. De coronacrisis heeft dit nog meer bloot gelegd.

 

Stichting IGZ Plus introduceert Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) om een duurzame, inclusieve en betaalbare gezondheidszorg te realiseren en heeft dit in onderstaande 11 stellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn tevens de conclusies en aanbevelingen in het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' dat na 7 jaar onderzoek op 20.02.2020 is gepubliceerd. In verband met het coronavirus werd een addendum geschreven. Het alternatief: introductie Leefstijl Gezondheidszorg!

 


 

1.  Vervang reguliere gezondheidszorg (Gezondheidswet) door Leefstijl Gezondheidszorg

De kosten van de gezondheidszorg nemen toe en de kwaliteit van zorg en verzorging neemt af door bezuinigingen, terwijl de zorgpremie blijft stijgen. Dit is onaanvaardbaar. De enige concrete oplossing: realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

2.  Hef scheiding tussen mentale en fysieke gezondheidszorg op

Binnen de gezondheidszorg wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met het causale verband tussen mentale en fysieke gezondheid, sociaal-maatschappelijke, sociaal-economische en juridische omstandigheden. Hierdoor wordt niet tegemoetgekomen aan de behoeften van zorgconsumenten.

 

3.  Ontmantel huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Door bezuinigingen zijn er lange wachtlijsten binnen, met name de GGZ, waardoor psychische zorg onbereikbaar is geworden. Als direct gevolg van punt 2 wordt de GGZ vanaf 2025 ontmanteld en wordt Mentale Gezondheidszorg onderdeel van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

4.  Neem complementaire hulp- en dienstverlening op in Gezondheidswet

Er is (nu nog) nauwelijks samenwerking tussen mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening. Hiermee wordt niet tegemoetgekomen aan de behoeften van zorgconsumenten. Het gevolg hiervan is dat de zorgkosten (incl. complementaire hulp- en dienstverlening) steeds hoger en onbetaalbaar worden voor zowel zorgconsumenten als de overheid.

 

5.  Behandel/begeleid oorzaakgericht in plaats van gevolg- (symptoom-) gericht

De gezondheidszorg is (grotendeels) symptoom-, oftewel gevolggericht; oorzaken worden niet of onvoldoende meegenomen in behandeling en/of begeleiding binnen de huidige, reguliere gezondheidszorg. Met de aanpak van het gevolg blijft in te veel gevallen de oorzaak achter. De zorgconsument wordt hierdoor benadeeld door incomplete diagnoses, behandeling en/of begeleiding. Herhaling van klachten is waarschijnlijk. Efficiëntere en effectievere behandeling/begeleiding is tijd- en kostenbesparing.

 

6.  Gebruik een universeel intake-instrument

Door binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) gebruik te maken van het VitaliteitQuotiënt als universele maat (middels intake-instrument MFO-vragenlijst) wordt in een korte tijd meer relevante en actuele informatie van en over de zorgconsument verkregen, wat resulteert in maatwerkbehandeling/-begeleiding. Dit is tijd- en kostenbesparend.

 

7.  Besteed meer tijd en geld aan preventie, voorlichting en nazorg

De huidige gezondheidszorg biedt te weinig preventie, voorlichting en nazorg. Door actiever in te zetten op preventie kunnen veel klachten en problemen binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) worden voorkomen. Voorlichting leidt tot begrip voor en acceptatie van mensen met een ziekte en/of beperking, waardoor stigma en discriminatie vermindert en verdwijnt. Door (betere) nazorg worden (nieuwe) klachten/problemen voorkomen en kunnen mensen na ziekte sneller terugkeren in het maatschappelijk leven. (Zie ook stelling 10)

 

8.  Houd rekening met de vergrijzing

De gezondheidszorg volgt de snelle ontwikkelingen binnen onze maatschappij niet of onvoldoende op, wat invloed heeft op onze gezondheid(-szorg). Mensen worden gemiddeld steeds ouder en hebben langer en meer zorg nodig. Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) maakt gezondheidszorg voor ouderen beter bereikbaar en betaalbaar.

 

9.  Maak de gezondheidszorg weer menselijk

Door de bezuinigingen en regeldruk heeft de gezondheidszorg haar menselijkheid verloren. Door vereenvoudiging, dan wel vermindering, van regelgeving en protocollen (o.a. administratie) hebben zorgverleners meer tijd voor de zorgconsument, wat herstelprocessen bespoedigt en het gevoel van welbevinden vergroot. Dit is kostenverlagend, ook binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

10. Pak stigma en discriminatie aan

Miljoenen ex-patiënten met psychische en andere ‘niet gewone’ en/of chronische klachten ervaren ook na genezing stigma en discriminatie. Doordat binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) geen onderscheid wordt gemaakt tussen mentale en fysieke ziekten en iedereen in eenzelfde centrum op dezelfde manier wordt bejegend, worden stigma en discriminatie verminderd en verdwijnen.

 

11. Pas het huidige zorgstelsel aan

Leefstijl Gezondheidszorg is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Voor invoering van Leefstijl  Gezondheidszorg (LGZ) moet het huidige zorgstelsel (ingevoerd in 2006) worden aangepast aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en (zorg-)behoeften.

 


 

RAPPORT LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG 2020-2040 | Suppletie 2022

Bovenstaande 11 stellingen zijn onderdeel van de conclusies en aanbevelingen in het rapport van Stichting IGZ Plus dat 20.02.2020 per post is ontvangen door premier Rutte, toenmalig minister Hugo de Jonge en ruim 50 andere beleidsbepalers binnen de gezondheidszorg en daarbuiten.De inkt was nog niet droog of de coronacrisis brak uit (maart 2020). Het rapport is derhalve NIET of nauwelijks gelezen.

 

Tijd voor actualisatie. Uiterlijk 20 februari 2022 (dus 2 jaar later!!) publiceert stichting IGZ Plus | Leefstijl Gezondheidszorg een actualisatie van 2020 naar 2022 (inclusief coronacrisis). Ook deze suppletie wordt weer verstuurd naar de bovengenoemde beleidsbepalers (inclusief leden Kabinet en Tweede Kamer).

 

Wellicht hebben zij nu wel aandacht voor innovatie van de gezondheidszorg. Wanneer er 40.000 handtekeningen zijn, is dat uiteraard een pré en wordt de slagingskans groter. Bij voorbaat dank voor uw steun.

 

Wanneer u geïnteresseerd bent, kunt u het rapport downloaden via www.igzplus.nl. Wilt u de suppletie per mail ontvangen, stuur ons dan een mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Wij danken u voor het lezen en voor uw steun.

 

Teken het Manifest Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding)


20211010 Teken Manifest LGZ pexels photo 1557853 knikker hand v2


 

Manifest Leefstijl Gezondheidszorg is mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network en stichting IGZ Plus