20200222 Home Manifest Het Roer Moet OM V1 001

 

MANIFEST: VAN HUIDIG ZORGSTEL NAAR LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

(toegevoegd aan burgerinitiatief/petitie: Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg )

 

Tussenstand 07-09-2020: 32.753 handtekeningen (nog 7.247 handtekeningen nodig)

 


 

Stichting IGZ Plus heeft geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno 2020. De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, kent te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkeling van de 21ste eeuw.

 

Stichting IGZ Plus introduceert Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) om een duurzame, inclusieve en betaalbare gezondheidszorg te realiseren en heeft dit in onderstaande 11 stellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn tevens de conclusies en aanbevelingen uit het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' dat gepubliceerd is op 20.02.2020 na 7 jaar onderzoek. Door de coronacrisis was een addendum nodig om te toetsen of het rapport coronaproof was en dat is gebleken.

 


 

1.  Vervang reguliere gezondheidszorg (Gezondheidswet) door Leefstijl Gezondheidszorg

De kosten van de gezondheidszorg nemen toe en de kwaliteit van zorg en verzorging neemt af door bezuinigingen, terwijl de de zorgpremie blijft stijgen. Dit is onaanvaardbaar. De enige concrete oplossing: realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

2Hef scheiding tussen mentale en fysieke gezondheidszorg op

Binnen de gezondheidszorg wordt niet of nauwelijks rekening gehouden met het causale verband tussen mentale en fysieke gezondheid, sociaal-maatschappelijke, sociaaleconomische en juridische omstandigheden. Hierdoor wordt niet tegemoet gekomen aan de behoeften van zorgconsumenten.

 

3Ontmantel huidige Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Door bezuinigingen zijn er lange wachtlijsten binnen met name de GGZ, waardoor psychische zorg onbereikbaar is geworden. Als direct gevolg van punt 2 wordt de GGZ vanaf 2025 ontmanteld en wordt Mentale Gezondheidszorg onderdeel van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

4.  Neem complementaire hulp- en dienstverlening op in Gezondheidswet

Er is (nu nog) nauwelijks samenwerking tussen mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening. Hiermee wordt niet tegemoetgekomen aan de behoeften van zorgconsumenten. Het gevolg hiervan is dat de zorgkosten (incl. complementaire hulp- en dienstverlening) steeds hoger en onbetaalbaar worden voor zowel zorgconsumenten als de overheid.

 

5.  Behandel/begeleid oorzaakgericht in plaats van gevolg- (symptoom-) gericht

De gezondheidszorg is (grotendeels) symptoom-, oftewel gevolggericht, oorzaken worden niet of onvoldoende meegenomen in behandeling en/of begeleiding binnen de huidige, reguliere gezondheidszorg. Met de aanpak van het gevolg blijft in te veel gevallen de oorzaak achter. De zorgconsument wordt hierdoor benadeeld door incomplete diagnoses, behandeling en/of begeleiding. Herhaling van klachten is waarschijnlijk. Efficiëntere en effectievere behandeling/begeleiding is tijd- en kostenbesparing.

 

Download het rapport, samenvatting of addendum door op de afbeelding te klikken of lees onder de afbeelding verder


20200615 REVOLUTIE IN GEZONDHEIDSZORG BANNER DOWNLOAD RAPPORT 2


 

6.  Gebruik een universeel intake-instrument

Door binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) gebruik te maken van het VitaliteitQuotiënt als universeel intake-instrument wordt in een korte tijd meer relevante en actuele informatie van en over de zorgconsument verkregen, wat resulteert in maatwerkbehandeling/-begeleiding. Dit is tijd- en kostenbesparend.

 

7.  Besteed meer tijd en geld aan preventie, voorlichting en nazorg

De huidige gezondheidszorg biedt te weinig preventie, voorlichting en nazorg. Door actiever in te zetten op preventie kunnen veel klachten en problemen binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) worden voorkomen. Voorlichting leidt tot begrip voor en acceptatie van mensen met een ziekte en/of beperking, waardoor stigma en discriminatie vermindert en verdwijnt. Door (betere) nazorg worden nieuwe klachten/problemen voorkomen en kunnen mensen na ziekte sneller terugkeren in het maatschappelijk leven. (Zie ook stelling 10)

 

8.  Houd rekening met de vergrijzing

De gezondheidszorg volgt de snelle ontwikkelingen binnen onze maatschappij niet of onvoldoende op, wat invloed heeft op onze gezondheid(-szorg). Mensen worden gemiddeld steeds ouder en hebben langer en meer zorg nodig. Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) maakt gezondheidszorg voor ouderen beter bereikbaar en betaalbaar.

 

9.  Maak de gezondheidszorg weer menselijk

Door de bezuinigingen en regeldruk heeft de gezondheidszorg haar menselijkheid verloren. Door vereenvoudiging, dan wel vermindering, van regelgeving en protocollen (o.a. administratie) hebben zorgverleners meer tijd voor de zorgconsument, wat herstelprocessen bespoedigt en het gevoel van welbevinden vergroot. Dit is kostenverlagend, ook binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

10. Pak stigma en discriminatie aan

Miljoenen ex-patiënten met psychische en andere ‘niet gewone’ en/of chronische klachten ervaren ook na genezing stigma en discriminatie. Doordat binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) geen onderscheid wordt gemaakt tussen mentale en fysieke ziekten en iedereen in eenzelfde centrum op dezelfde manier wordt bejegend, worden stigma en discriminatie verminderd en verdwijnen.

 

11. Pas het huidige zorgstelsel aan

Leefstijl Gezondheidszorg is toegankelijk en betaalbaar voor iedereen. Voor invoering van Leefstijl  Gezondheidszorg (LGZ) moet het huidige zorgstelsel (ingevoerd in 2006) worden aangepast aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en (zorg-)behoeften.

 


 

RAPPORT LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

Bovenstaande 11 stellingen zijn onderdeel van de conclusies en aanbevelingen van het rapport van Stichting IGZ Plus dat 20.02.2020 per post is ontvangen door premier Rutte, minister Hugo de Jonge en ruim 50 andere beleidsbepalers binnen de gezondheidszorg en daarbuiten.

 

De inkt was nog niet droog of de coronacrisis brak uit. Stichting IGZ PLus was genoodzaakt een Addendum te schrijven behorende bij het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u het rapport, de samenvatting of het addendum downloaden via www.igzplus.nl.

 

Wij danken u voor het lezen en voor uw steun.

 


 

TEKEN HET MANIFEST                 

                                                                    (klik op de afbeelding)  


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 004


 

Toelichting | Initiatief van Orange Monday Foundation en Stichting IGZ Plus 

Wat vooraf ging: op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet OM in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Schippers én staatssecretaris Van Rijn zijn te veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger. Het Manifest en het Rapport “Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg" zijn een belangrijke toevoeging op deze petitie. Voor een duurzame, inclusieve en betaalbare gezondheidszorg. Wegens de coronacrisis was ook een Addendum nodig.